textmate-ir_white-syntax

Textmate ir_white theme for Atom


Install
apm install textmate-ir_white-syntax@0.1.0

Documentation

textmate-ir_white-syntax

A textmate ir_white theme for Atom

A screenshot of your theme