textmate-tango-syntax

Textmate tango theme for Atom


Install
apm install textmate-tango-syntax@0.1.0