NoskheKit

تغییرات هر نسخه رو خیلی قشنگ توضیح بدین!


License
MIT
Install
pod try NoskheKit

Documentation

نسخه‌کیت

ویژگی‌ها

📱 پشتیبانی از آیفون و آی‌پد.

😋 خوشگله.

🌓 پشتیبانی از دارک‌مد.

🥳 ایز آو یوز.


پیش‌نمایش!


این چیکار می‌کنه؟!

با استفاده از این نیمچه کتابخونه، می‌تونین تغییرات هر نسخه رو بصورت یه لیست نشون بدین. همینطور می‌تونین تغییرات آتی رو هم پیشاپیش به کاربراتون معرفی کنین! 😎

چجوری ازش استفاده کنیم؟

قدم اول. نصب

عبارت زیر رو به فایل Podfile پروژه اضافه کنین:

pod 'NoskheKit'

و بعد از pod install، هرجایی که خواستین ازش استفاده کنین، import NoskheKit کنین.


قدم دوم. نمایش تغییرات

متد اصلی که کنترلر تغییرات رو نشون میده، دارای امضای زیر هست:

NoskheKit.presentChangesController(
 from        sourceController : UIViewController,
 withData      versionsData   : NKVersionsData,
 andUIConfiguration uiConfiguration : NKUIConfiguration
)

پارامترهایی که این متد می‌گیره بصورت زیر هست:

 • پارامتر sourceController: از نوع UIViewController هست و در واقع ویوکنترلر مبدا هست.
 • پارامتر versionsData: از نوع NKVersionsData هست. این مدل اطلاعات اصلی لیست تغییرات رو در اختیار کتابخونه می‌ذاره.
 • پارامتر uiConfiguration: از نوع NKUIConfiguration هست. این مدل، تنظیمات مربوط به رابط کاربری رو آماده می‌کنه. با استفاده از این مدل، می‌تونین رابط کاربری رو شخصی‌سازی کنین.
مدل‌ها

مدل NKVersionsData

این مدل، داده‌های مورد نیاز برای نمایش لیست تغییرات رو فراهم می‌کنه. برای ساخت این مدل، چند روش آماده شده:


1️⃣ سازنده init?(plistFileConfiguration: PlistFileConfiguration)

داده‌ها رو با استفاده از المانی از نوع PlistFileConfiguration آماده می‌کنه. در واقع این سازنده، پارامتری رو دریافت می‌کنه که با استفاده از اون، گزینه‌های مربوط به فایل Plist دارای لیست تغییرات، تعریف شده.

 • چون بنا به دلایلی ممکنه فایل موجود نباشه، یا بدرستی تنظیم نشده باشه، این سازنده بصورت init? تعریف شده.
 • در صورت بروز خطا و همچنین شرایط خاص، پیام متناسب توی Console چاپ میشه.
 • ساختار مورد استفاده برای فایل Plist معتبر بصورت زیر هست. در صورت نیاز، می‌تونین فایل Versions-EN.plist توی پروژه Example رو ببینین.
Root: Array
- Item 0 : Dictionary
 - number : String
 - changes : Array
  - Item 0 : String
  - Item 1 : String
  - ...
- ...

2️⃣ سازنده init(from decoder: Decoder)

مدل NKVersionsData پروتکل Decodable رو پیاده‌سازی کرده. در نتیجه می‌تونیم لیست تغییرات رو از API خودمون بگیریم و داده دریافتی رو به این مدل دیکد کنیم.

 • ساختار معتبر JSON برای استفاده از این سازنده بصورت زیرهست:
{
 items: [
  {
   number: 'string',
   changes: [
    'string',
    'string',
    ...
   ]
  },
  ...
 ]
}

مدل PlistFileConfiguration

این مدل برای در نظر گرفتن فایل Plist برای آماده‌سازی داده‌ها برای نمایش لیست تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیره.

 • سازنده این مدل بصورت init(bundle: Bundle, fileName: String) هست که پارامتر اول باندل، و پارامتر دوم اسم فایل Plist رو مشخص می‌کنه.
 • یه گزینه default برای این نوع در نظر گرفته شده، که فایلی با نام Versions رو از باندل main مورد استفاده قرار میده.

مدل NKUIConfiguration

این مدل، تنظیمات مربوط به رابط کاربری رو آماده می‌کنه. مشخصه‌های این مدل بصورت زیر هست:

class NKUIConfiguration {
 var isRightToLeft: Bool = false
 var submitReviewButtonStatus: SubmitReviewButtonStatus = .notExist
 var versionsDisplayConfiguration: VersionsDisplayConfiguration = .init()
}
 • مشخصه isRightToLeft: مشخص‌کننده این هست که ویوها برای زبان‌های راست‌چین پیکربندی بشن یا نه.
 • مشخصه submitReviewButtonStatus: تنظیمات مربوط به دکمه «ثبت نظر» رو آماده میشه.
 • مشخصه versionsDisplayConfiguration: این مشخصه، تنظیمات مربوط به نمایش نسخه‌ها رو مشخص می‌کنه.

مدل SubmitReviewButtonStatus

این مدل، در واقع یه enum هست، که دارای caseهای زیر هست.

 • گزینه notExist: دکمه «ثبت نظر» نمایش داده نمیشه.
 • گزینه exist(configuration: Configuration): دکمه «ثبت نظر» نمایش داده میشه و تنظیمات نمایش هم با استفاده از configuration آماده میشه.

مدل SubmitReviewButtonStatus.Configuration

این مدل بصورت زیر هست:

class Configuration {
 let title      : String
 var font      : UIFont
 var backgroundColor : UIColor
 var textColor    : UIColor
}
 • بجز title، بقیه مشخصه‌ها دارای مقدار پیش‌فرض هستن.

مدل CurrentVersionDisplayConfiguration و OtherVersionDisplayConfiguration

این دو مدل، برای تنظیمات نمایش نسخه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن. اولی برای نمایش تغییرات نسخه فعلی، و دومی برای نمایش تغییرات بقیه نسخه‌ها.

هر دو شبیه هم هستن، فقط با یه تفاوت: اولی، یه مشخصه هم برای نمایش What'sNew داره.

ساختار کلی‌شون بصورت زیر هست:

class ... {
 var whatsNew   : WhatsNewUIConfiguration? //ONLY in CurrentVersionDisplayConfiguration

 var titleColor  : UIColor
 var titleFont  : UIFont
 var changesColor : UIColor
 var changesFont : UIFont
}
 • همه مشخصه‌ها دارای مقدار پیش‌فرض هستن.

مدل WhatsNewUIConfiguration

تنظیمات نمایش What'sNew رو آماده می‌کنه. دوتا مشخصه بیشتر نداره:

struct WhatsNewUIConfiguration {
 var text   : String
 var textColor : UIColor
}

دِ اِند. 😎