gopkg.in/jinzhu/gorm.v1/dialects/mysql


Install
go get gopkg.in/jinzhu/gorm.v1/dialects/mysql