autokey

Haxe bindings for AutoKey, to write scripts in Haxe


Keywords
autokey, macro, pythons
License
GPL-2.0+
Install
haxelib install autokey 1.0.0

Documentation

haxe-autokey

haxe bindings for AutoKey this allows writing scripts for AutoKey in a good language and thus avoids some terrible python!