postgresql@13

Object-relational database system


Install
brew install postgresql@13