@hyper.fun/fluentui-icon-glance-horizontal-regular

👉 https://hyper.fun/c/fluentui-icon-glance-horizontal-regular/2.0.0


Keywords
hyper-function-component, hfc, fluentui, icon, glance-horizontal-regular
License
MIT
Install
npm install @hyper.fun/fluentui-icon-glance-horizontal-regular@2.0.0