@watheia/iron-ui.theme.colors


Keywords
microcomponent, microfrontend, micro, watheia, bit, layout, spectrum
License
MIT
Install
npm install @watheia/iron-ui.theme.colors@0.1.10