@wiptheia/theia-backend-plugin

[![Build Status](https://travis-ci.org/theia-demo-plugins/theia-backend-plugin.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/theia-demo-plugins/theia-backend-plugin)


License
EPL-1.0
Install
npm install @wiptheia/theia-backend-plugin@0.0.1-1525765614