@wtg/react-redux-modules

`react-redux` for `@wtg/redux-modules`.


License
MIT
Install
npm install @wtg/react-redux-modules@0.5.1

Documentation