aws-s3-tinymce-upload

This plugin entegrates a Amazon S3 upload button to your TinyMCE.


Keywords
amazon-s3-tinymce, aws-s3-upload-tinymce, tinymce, amazon-s3, amazon-s3-upload
License
MIT
Install
npm install aws-s3-tinymce-upload@1.0.1