storekey

StoreKey - Key Store Server


Keywords
store, key, memory, cache, memcache, redis
License
MIT
Install
npm install storekey@0.0.2