testmypublish


Install
npm install testmypublish@0.0.1