voxalytis-skill-sdk

SDK for pushing skill data to voxalytis platform


Keywords
alexa, aws, amazon, skill, analytics, marketing, attribution
License
Apache-2.0
Install
npm install voxalytis-skill-sdk@0.0.1