commangular.TypeScript.DefinitelyTyped

TypeScript Definitions (d.ts) for commangular. Generated based off the DefinitelyTyped repository [git commit: 49e00c423a63b6e5b00cf0105c5fe6a2ac57336b]. http://github.com/DefinitelyTyped


Keywords
TypeScript, JavaScript
Install
Install-Package commangular.TypeScript.DefinitelyTyped -Version 0.0.7