geojson2osm.TypeScript.DefinitelyTyped

TypeScript Definitions (d.ts) for geojson2osm. Generated based off the DefinitelyTyped repository [git commit: 4c530f28d1e4bea629efe6232072889e3c6c93ac]. http://github.com/DefinitelyTyped


Keywords
TypeScript, JavaScript
Install
Install-Package geojson2osm.TypeScript.DefinitelyTyped -Version 0.0.1