viktorbeznosov/dates

Find days number from birthday


License
MIT