Gaussian-Binomial-OM

Gaussian and Binomial


Install
pip install Gaussian-Binomial-OM==0.1