aws-encryption-cli

Did you mean to install aws-encryption-sdk-cli?


Install
pip install aws-encryption-cli==0.0.1