aws-encryption

Did you mean to install aws-encryption-sdk?


Install
pip install aws-encryption==1.0.1