aws-encrytpion-sdk

Did you mean to install aws-encryption-sdk?


Install
pip install aws-encrytpion-sdk==1.0.2