distributions-bino-gauss

Gaussian and Binomial distributions


Install
pip install distributions-bino-gauss==1.0