distributions-hs

Gaussian & Binomial distributions


Install
pip install distributions-hs==0.1