fake-awsglue


Install
pip install fake-awsglue==0.0.0.post20190320