gaussian-binomial-nmsami

Gaussian and Binomial distributions


Install
pip install gaussian-binomial-nmsami==0.1