ksdisc

Discrete Kolmogorov–Smirnov test


License
MIT
Install
pip install ksdisc==0.0.9

Documentation

ks-disc

A discrete version of the Kolmogorov–Smirnov test.

Install using pip pip install ks-disc