A fast alternative to freezegun that wraps libfaketime.


License
GPL-2.0
Install
pip install libfaketime==2.0.0