markov_slackbot

Markov Slackbot is a Slack chatbot that uses Markov chains.


Keywords
markov_slackbot
License
MIT
Install
pip install markov_slackbot