mercylog-bashlog

Datalog(Bashlog) Inspired Logic Programming in Python


Install
pip install mercylog-bashlog==0.2.0