mytestlib-kitamaru

My Test Library.


Install
pip install mytestlib-kitamaru==1.0.0