nabudata

nabudata - test data for the nabu package


Install
pip install nabudata==0.1.2