obniz sdk for python


Install
pip install obniz==0.5.2