obniz sdk for python


Install
pip install obniz==0.6.0