ohbm

python api wrapper for the ohbm conference.


Keywords
ohbm, neuroscience, psychology, brains, api, wrapper
License
MIT-feh
Install
pip install ohbm==0.1

Documentation

ohbm

under development