ohbm

python api wrapper for the ohbm conference.


Keywords
ohbm, neuroscience, psychology, brains, api, wrapper
License
Zed
Install
pip install ohbm==0.1