pp-gaussian-binomial

Gaussian and Binomial distributions


Install
pip install pp-gaussian-binomial==1.2