Zero dependency, mypy friendly algebraic data types


Keywords
algebraic data types, adt
Install
pip install py-foldadt==0.1.17