pyfldigi

Python library to control FLDIGI via XML-RPC


Keywords
fldigi, ham, radio, hf, digital, cw, morse, rtty, olivia, psk, ssb, sdr
License
AGPL-3.0
Install
pip install pyfldigi==0.4