test pypi


Keywords
pypi, hello world
License
MIT
Install
pip install pypitesting==1.0.0