pyqybe

Sql builder for python


Keywords
python, query, sql, builder, pyqybe
Install
pip install pyqybe==0.0.3

Documentation

Installation

pip install pyqybe

Under Development