qqai

Easy use of apis for Tencent AI


Keywords
ai, api, easy-to-use, python, qq, tencent
License
MIT
Install
pip install qqai==0.2.1

Documentation

qqai

提供腾讯AI简单易用的python接口。

安装

pip install qqai

目前完成的功能

 • 自然语言处理
  • 基础文本分析
   • 分词 (qqai.nlp.text.WordSeg)
   • 词性标注 (qqai.nlp.text.WordPos)
   • 专有名词识别 (qqai.nlp.text.WordNer)
   • 同义词识别 (qqai.nlp.text.WordSyn)
  • 语义解析
   • 意图成分识别 (qqai.nlp.text.WordCom)
  • 情感分析
   • 情感分析识别 (qqai.nlp.text.TextPolar)
  • 智能闲聊
   • 基础闲聊 (qqai.nlp.text.TextChat)
  • 机器翻译
   • 文本翻译
    • 文本翻译(AI Lab) (qqai.nlp.translate.TextTranslateAILab)
    • 文本翻译(翻译君) (qqai.nlp.translate.TextTranslateFanyi)
   • 图片翻译 (qqai.nlp.translate.ImageTranslate)
   • 语音翻译
   • 语种识别 (qqai.nlp.translate.TextDetect)
 • 智能语音
  • 语音识别
   • 语音识别-echo版 (qqai.aai.audio.AudioRecognitionEcho)
   • 语音识别-流式版(AI Lab)
   • 语音识别-流式版(WeChat AI)
  • 长语音识别
  • 关键词检索
  • 语音合成
   • 语音合成(AI Lab) (qqai.aai.tts.TTSAILab)
   • 语音合成(优图) (qqai.aai.tts.TTSYouTu)
 • 计算机视觉
  • 智能鉴黄 (qqai.vision.picture.Porn)
  • 暴恐识别 (qqai.vision.picture.Terrorism)
  • 优图OCR
   • 身份证OCR (qqai.vision.ocr.IDCardOCR)
   • 名片OCR (qqai.vision.ocr.BCOCR)
   • 行驶证驾驶证OCR (qqai.vision.ocr.DriverLicenseOCR)
   • 车牌OCR (qqai.vision.ocr.PlateOCR)
   • 营业执照OCR (qqai.vision.ocr.BizLicenseOCR)
   • 银行卡OCR (qqai.vision.ocr.CreditCardOCR)
   • 通用OCR (qqai.vision.ocr.GeneralOCR)
   • 手写体OCR (qqai.vision.ocr.HandwritingOCR)
  • 人脸识别
   • 人脸检测与分析 (qqai.vision.face.DetectFace)
   • 多人脸检测 (qqai.vision.face.DetectMultiFace)
   • 人脸对比 (qqai.vision.face.FaceCompare)
   • 跨年龄人脸识别 (qqai.vision.face.DetectCrossAgeFace)
   • 五官定位 (qqai.vision.face.FaceShape)
   • 人脸识别 (qqai.vision.face.FaceIdentify)
   • 人脸验证 (qqai.vision.face.FaceVerify)
   • 个体管理
    • 个体创建 (qqai.vision.face.NewPerson)
    • 删除个体 (qqai.vision.face.DelPerson)
    • 增加人脸 (qqai.vision.face.AddFace)
    • 删除人脸 (qqai.vision.face.DelFace)
    • 设置信息 (qqai.vision.face.SetInfo)
    • 获取信息 (qqai.vision.face.GetInfo)
   • 信息查询
    • 获取组列表 (qqai.vision.face.GetGroupIds)
    • 获取个体列表 (qqai.vision.face.GetPersonIds)
    • 获取人脸列表 (qqai.vision.face.GetFaceIds)
    • 获取人脸信息 (qqai.vision.face.GetFaceInfo)
  • 图片识别
   • 物体场景识别
    • 场景识别 (qqai.vision.picture.SceneR)
    • 物体识别 (qqai.vision.picture.ObjectR)
   • 图片标签识别 (qqai.vision.picture.Tag)
   • 看图说话 (qqai.vision.picture.ImgToText)
   • 模糊图片检测 (qqai.vision.picture.Fuzzy)
   • 美食图片识别 (qqai.vision.picture.Food)
  • 图片特效
   • 人脸美妆 (qqai.vision.ptu.FaceCosmetic)
   • 人脸变妆 (qqai.vision.ptu.FaceDecoration)
   • 滤镜
    • 滤镜(天天P图) (qqai.vision.ptu.ImgFilterPitu)
    • 滤镜(AI Lab) (qqai.vision.ptu.ImgFilterAILab)
   • 人脸融合 (qqai.vision.ptu.FaceMerge)
   • 大头贴 (qqai.vision.ptu.FaceSticker)
   • 颜龄检测 (qqai.vision.ptu.FaceAge)

调用方式

可以直接导入包,再使用其中的类;也可以导入子包或类。

调用类的时候定义好AppID和AppKey。

各个类都有一个run()方法以执行操作。该方法参数有所不同,请查阅开发平台文档和代码以输入。

以下为示例:

import qqai
qqai.vision.picture.ImgToText('your_app_id', 'your_app_key').run('https://yyb.gtimg.com/aiplat/ai/assets/ai-demo/express-6.jpg')
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'text': '一位男士在海边骑自行车的照片'}}

from qqai.vision.picture import ImgToText
it = ImgToText('your_app_id', 'your_app_key')
it.run('https://yyb.gtimg.com/aiplat/ai/assets/ai-demo/express-6.jpg')
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'text': '一位男士在海边骑自行车的照片'}}

用法(原文档)

当前包含以下接口:

聊天机器人

from qqai import TextChat

siri = TextChat(your_app_id, your_app_key)

# 单句对话
answer = siri.ask('你是谁')
print(answer)
# >>> 我是你的小助手啊

# 连续聊天
siri.chat()
# < 有啥想跟我说的?
# > 你是谁啊?
# < 我是你的小助手啊
# > 你能干嘛呀
# < 呵呵,我能干的事情多的数不清。

文本翻译

可用语言见官方文档

from qqai import NLPTrans

robot = NLPTrans(you_app_id, you_app_key)

result = robot.run('愿原力与你同在')
print(result)
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'source_text': '愿原力与你同在', 'target_text': 'May the Force be with you'}}

# 默认为中英翻译,若需要其他语种翻译,请按以下格式实例化:
# source为源语言,target为目标语言,
robot = NLPTrans(you_app_id, you_app_key, source='en', target='es')

result = robot.run('May the force be with you.')
print(result)
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'source_text': 'May the force be with you.', 'target_text': 'Que la fuerza esté contigo.'}}

图片转文字

from qqai import ImgToText

robot = ImgToText(your_app_id, your_app_key)

# 识别图片URL
result = robot.run('https://yyb.gtimg.com/aiplat/ai/assets/ai-demo/express-6.jpg')
print(result)
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'text': '一位男士在海边骑自行车的照片'}}

# 识别打开的本地图片
with open('/my/img.jpeg', 'rb') as image_file:
  result = robot.run(image_file)
  print(result)
# {'ret': 0, 'msg': 'ok', 'data': {'text': '一艘飞船'}}

人脸检测

from qqai import Detectface

robot = Detectface(your_app_id, your_app_key)

# 调用方法与图片转文字相同