rubylibreleasetopypi

only for test private pypi repo


Keywords
rubylib
Install
pip install rubylibreleasetopypi==0.0.1