scrapy-sqlalchemyitem


Install
pip install scrapy-sqlalchemyitem==0.1