tiandafu-distributions

Gaussian distributions


Install
pip install tiandafu-distributions==1.0