xhotkeys

Hotkeys for the X-Window


Keywords
hotkeys app launcher xlib sockets
License
GPL-2.0-or-later
Install
pip install xhotkeys