xy-bot

smart bot by jisu api


Keywords
pip3, bot, python3, python
License
MIT
Install
pip install xy-bot==1.0.0