zabbix-multisender

Zabbix MiltiSender


Keywords
python, zabbix
Install
pip install zabbix-multisender==0.4.7