clj_zhihu

Zhihu API in Clojure


License
GPL-2.0

Documentation

clj-zhihu

A Clojure library designed to log into Zhihu, which is a Q&A website in China, and perform various actions.

Installation

clj-zhihu will be available as a Maven artifact from Clojars.

Usage

(require '(clj-zhihu [auth :as auth] [core :as core]))

(auth/with-zhihu-account ["xlian2@cs.rochester.edu" "clj-zhihu"] ;; Your email address and password here
 (core/user "meliorare")
 )
;; {:description "",
;; :follower# 2047,
;; :employment "斯坦福大学 (Stanford University)",
;; :answer# 46,
;; :question# 5,
;; :name "冰橙",
;; :favoriate# 8,
;; :icon "https://pic2.zhimg.com/74041affad1d92666f99a974def79239_l.jpg",
;; :followees #<Delay@654a8159: :not-delivered>,
;; :mood "要做一个高级的人",
;; :major "机器学习",
;; :followee# 67,
;; :position "Visiting Student Researcher",
;; :education "罗彻斯特大学 (University of Rochester)",
;; :business "科研",
;; :gender :male,
;; :upvote# 2763,
;; :location "美国",
;; :thank# 419,
;; :followers #<Delay@3697ebe5: :not-delivered>}


;; Since getting followers and followees is time consuming, you have
;; to deref if when you really need them
(auth/with-zhihu-account ["xlian2@cs.rochester.edu" "clj-zhihu"]
 @(:followees (core/user "meliorare")))

;; #{"shi-cheng-tuo" "123highsun" "CherrySu" "bearzx"
;; "rongyijidewangzhi" "mao-bu-qun" "hua-yang-73" "ding-xiao-wen-18"
;; "littlesue" "qing-shui-wu-xiang-88" "tian-yuan-dong"
;; "zhou-mang-guo-31" "naiyan-wang" "moeka" "xiao-yu-29-96-99"
;; "chuo-chan" "yu-ji-hu" "li-jin-yang-31" "xy-le-76"
;; "xia-miao-bao-bao" "long-yu-82-36" "chi-gen" "xiao-mei-yan-81"
;; "jianchichen" "iris-78-23" "IIllIIllIlIl" "minglei-xiao-50"
;; "hui-hui-ai-zao-shui" "katherlee" "jean-proust" "chen-36-94"
;; "be5invis" "simon212" "buchao" "komari-kamikita-30"
;; "gu-qian-xun-41" "cheng-zhi-15" "filestorm" "yang-shi-yu-64"
;; "lilew" "li-mu-23" "xie-qing-yan-43" "zhan-yan-2" "Ivony"
;; "liu-xi-chang" "wu-rui-87-2-2" "flycicitsh" "fox4x4x4x"
;; "stephenhky" "yxwxy" "runmin-zhang" "wenzhe-li" "yao-qing-yan-35"
;; "phys-mse-75" "cai-xiao-dong-97" "suji-yan" "zhu-yi-zhe-73"
;; "mo-mo-35-48" "caroline-76" "hoyaech" "bai-ru-bing-58"
;; "deborah-lee" "you-jiang-55" "Maocho-Ye" "zhang-xiao-ping-1024"
;; "summer-clover" "andrew-shen-29"}

TODO

 • [X] get-profile function
 • [X] use lazy sequence for long lists
 • [X] functions about the properties of answers
 • [ ] functions about the properties of questions
 • [ ] functions about actions of the user

License

Copyright © 2015 FIXME

Distributed under the Eclipse Public License either version 1.0 or (at your option) any later version.