The macro toolkit ;)


Keywords
macro, tink, utility
License
MIT
Install
haxelib install tink_macro 0.18.0