@demosapow/demostorefrontapiv2

@sapo


Keywords
demosapow, demosapowstorefrontapi, demostorefrontapiv2
License
MIT
Install
npm install @demosapow/demostorefrontapiv2@1.0.1

Documentation

@demosapow/demostorefrontapiv2

@sapo

NPM JavaScript Style Guide

Install

npm install --save @demosapow/demostorefrontapiv2

Usage

import { Client } from "@demosapow/demostorefrontapiv2";

const client = Client.buildClient({
  store_alias: "{store_alias}", // {store_alias}.mysapo.net
  storefront_access_token_code: "your_store_token",
});

License

MIT © Sapo