Karmia crypto utility module.


License
MIT
Install
npm install karmia-utility-crypto@0.6.4

Documentation

karmia-utility-crypto

Karmia utility crypto module

Usage

const karmia_utility_crypto = require('karmia-utility-crypto').default,
  kcrypto = new karmia_utility_crypto();

hash

hash(algorithm, buffer, encoding)

 • algorithm <string>
 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.hash('md5', Buffer.from('text'), 'binary');

sha1(buffer, encoding)

 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.sha1(Buffer.from('text'), 'binary');

sha256(buffer, encoding)

 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.sha256(Buffer.from('text'), 'binary');

sha512(buffer, encoding)

 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.sha512(Buffer.from('text'), 'binary');

stretching(algorithm, buffer, count, encoding)

 • algorithm <string>
 • buffer <Buffer>
 • count <Number>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.stretching('sha256', Buffer.from('text'), 10000, 'binary');

hmac

hmac(algorithm, secret, buffer, encoding)

 • algorithm <string>
 • password <Buffer>
 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.hmac('md5', 'secret', Buffer.from('text'), 'binary');

hmac_sha1(secret, buffer, encoding)

 • password <Buffer>
 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.hmac_sha1('secret', Buffer.from('text'), 'binary');

hmac_sha256(secret, buffer, encoding)

 • password <Buffer>
 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.hmac_sha256('secret', Buffer.from('text'), 'binary');

hmac_sha512(secret, buffer, encoding)

 • password <Buffer>
 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
kcrypto.hmac_sha512('secret', Buffer.from('text'), 'binary');

encrypt

iv()

const iv = kcrypto.iv();

encrypt(algorithm, password, buffer, encoding)

 • algorithm <string>
 • password <Buffer>
 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
const password = Buffer.from('password'),
   data = Buffer.from('text');
kcrypto.encrypt('aes-256-ctr', password, data, 'binary');

decrypt(algorithm, password, data, encoding)

 • algorithm <string>
 • password <Buffer>
 • data <Object> {data: encrypted}
 • encoding <string> Output encoding
const password = Buffer.from('password'),
   data = {data: 'encrypted'};
kcrypto.decrypt('aes-256-ctr', password, data, 'binary');

encryptiv(algorythm, password, iv, data, encoding)

 • algorithm <string>
 • password <Buffer>
 • iv <Buffer>
 • buffer <Buffer>
 • encoding <string> Input encoding
const password = Buffer.from('password'),
   iv = Buffer.from('iv'),
   buffer = Buffer.from('text');
kcrypto.encryptiv('aes-256-gcm', password, iv, data, 'binary');

decryptiv(algorithm, password, iv, data, encoding, tag_encoding)

 • algorithm <string>
 • password <Buffer>
 • iv <Buffer>
 • data <Object> {data: encrypted} or {data: encrypted, tag: auth_tag}
 • encoding <string> Output encoding
 • tag_encoding <string> Auth tag input encoding
const password = Buffer.from('password'),
  iv = Buffer.from('iv'),
  data = {
    data: 'encrypted',
    tag: 'auth_tag'
  };
kcrypto.decryptiv(algorithm, password, iv, data, 'binary', 'binary');